Privaatsuspoliitika

Vastutav andmetöötleja

Laagri Kinnisvara OÜ
Registrikood: 14867139
Tondi tn 51-27, 11316 Tallinn
info@puhver.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mille veebileht salvestab kodulehe külastaja arvutisse või nutiseadmesse. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et kodulehe külastaja ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Ettevõte Laagri Kinnisvara OÜ kogub järgmisi andmeid tellimuse töötlemiseks ja üürilepingu ettevalmistamiseks:

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja üldistatud asukohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analytics’i poolt.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda osapoole küpsiseid (Google Analytics, Google Ads, Facebook) uute ja korduvkülastajate identifitseerimiseks.

Kasutame küpsiseid veebilehe külastaja eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid, kirja suurus või kas külastaja on (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel.

Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võib veebilehe külastaja alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvestama peab, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

Isikuandmete jagamine

Võime muuta veebilehe külastajate isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame veebilehe külastajate isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü veebilehe külastajate isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on Teil veebilehe külastajana õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid enda kohta käivate isikuandmete töötlemisele. Kui leiate veebilehe külastajana, et Teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Samuti on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla nii-öelda unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades e-posti aadressile info@puhver.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.