Kasutustingimused

üürilepingu näidisÜürilepingu näidis

Lepingu objekt

Üürileandja annab Üürnikule kasutamiseks Hoones Üüripinna ning Üürnik kohustub Üürileandjale selle
kasutamise eest tasuma Üüritasu. Üüripinna asukoht, suurus ja Üüritasu on sätestatud Lepingu
Eritingimustes.

Hoones asuvad ruumid on köetud ning tagatud üldvalgusega. Hoone sissepääsudes ja Üldkasutatavates
ruumides on videovalve. Üüripind on metallist vaheseinte ning ülalt sisenemist takistava turvavõrguga
piiratud pind Hoones.

Üüripind on kasutatav üksnes laoruumina esemete hoiustamiseks.

Üüripind on lukustatav elektroonilise lukuga, mille juhtimine toimub läbi Storage Smart Entry
nutirakenduse (https://noke.app).

Üüripinna lukustamiseks on Üürnikul vajalik oma nutiseadmesse alla laadida Storage Smart Entry
nutirakendus.

Lepingu kehtivus

Leping jõustub selle allkirjastamisel. Üüritasu arvestamine algab Eritingimustes märgitud
Üleandmispäeval.

Üürnikul tekib õigus Üüripinna kasutamiseks Üleandmispäeval, kuid mitte varem kui Tagatisraha ja/või
esimese kuu Üüritasu on laekunud Üürileandja arveldusarvele. Kui Tagatisraha ja/või esimese kuu
Üüritasu ei ole laekunud Üürileandja arveldusarvele 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kokkulepitud
Üleandmispäeva, loetakse Leping lõppenuks.

Üürileping võib olla nii tähtajaline kui tähtajatu. Üürilepingu tähtaeg määratakse Eritingimustes.

Tähtajaline Leping

Tähtajaline leping lõppeb Eritingimustes ettenähtud tähtajal või muudel Lepingus
sätestatud juhtudel ja alustel.

Üürileandjal on õigus lõpetada leping ühepoolselt kui Üürnik rikub käesoleva lepingu
tingimusi või Hoone kodukorda, mis on kättesaadav Üürileandja kodulehel
https://puhver.ee

Kui Üürnik lõpetab tähtajalisena sõlmitud Lepingu enne Eritingimustes kokku lepitud
tähtaega, kohustub ta hüvitama Üürileandjale kõik võrreldes Lepingu sõlmimise hetkel
kehtinud hinnakirjaga saadud soodustused ja allahindlused.

Tähtajatu Leping

Tähtajatu lepingu lõpetamiseks teavitab lepingut lõpetada sooviv Pool teist Poolt kirjalikult
1 (üks) kuu ette.

Juhul, kui Üürnik ei ole tasunud ettemaksuna Üüri ning Üüri maksmise tähtaeg on
ületatud 7 (seitse) kalendripäeva, on Üürileandjal õigus, aga mitte kohustus, leping
ühepoolselt lõpetada.

Lepingu lõpetamine ei vabasta Üürnikku võlgnevuses oleva(te) arve(te) tasumisest.

Üür ja kõrvalkulud

Üürniku poolt Üüripinna kasutamise eest Üürileandjale tasumisele kuuluv summa on sätestatud Lepingu
eritingimustes.

Üüritasu sisaldab käibemaksu kehtivas määras.

Üüritasu sisaldab kõrvalkulusid nagu Hoone üldelektrienergia, küte, üldkasutatavate pindade koristus,
Storage Smart Entry nutirakenduse kuutasu, videovalve, automaatne tulekahjusignalisatsioon.

Pooled on kokku leppinud, et 12 (kaheteistkümne) kuu möödumisel Üleandmistähtpäevast ning sellele
järgnevalt iga 12 (kaheteistkümne) kuu möödumisel suureneb Üüritasu automaatselt, ilma Poolte
täiendava kirjaliku kokkuleppeta 5% (viie protsendi) võrra võrreldes sel hetkel kehtiva Üüriga.

Üürnik maksab Üüri automaatse korduvmaksega või maksealgatuse teenuse (Pangalink) kaudu
https://puhver.ee veebilehel.

Üüri tasumine toimub ettemaksena järgmise kuuajalise perioodi eest.

Võlgnevuse korral sulgub Üürnikule juurdepääs Hoonesse ja Üüripinnale.
Ligipääs Hoonesse ja Üüripinnale taastub hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale võlgnevuse
laekumist Üürileandja arveldusarvele.

Üürileandjal on õigus muuta Üüritasu, teatades sellest Üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis vähemalt 2 (kaks) kuud ette. Kui Üürnik ei nõustu Üüritasu muutmisega, on Üürnikul õigus Leping
lõpetada, teatades sellest 1 (üks) kuu ette.

Lisateenused

Võimalikud lisateenused ning nende hinnad on nimetatud Üürileandja kodulehel https://puhver.ee

Üüripinna üleandmine

Leping jõustub pärast käesoleva lepingu allkirjastamist mõlema Poole poolt ning esimese kuu Üürimakse
ning Tagatisraha laekumist Üürileandja arveldusarvele.

Üürileandja aktiveerib Lepingu Üleandmise päevaks Üürnikule juurdepääsuõiguse Storage Smart Entry
nutirakenduses.

Hoone Üldkasutatavatele pindadele ning Üüripinnale sissepääsuks vajalike uste avamine toimub läbi
Storage Smart Entry nutirakenduse. 

Üüripinna kasutamine, tagastamine. Poolte vastutus. Kindlustus

Üüripinna kasutamine

Üüripinna kasutusotstarve on laopind. Üüripinna kasutusotstarvet võib muuta ning Üüripinnale võib
muudatusi teha üksnes Üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul.

Üüripinna suurim lubatud ühtlaselt jaotatud põrandakoormus ei tohi ületada: Hoiu 14 (Puhver 1)
hoones 500 kg/m2 ja Keldri 5 (Puhver 2) hoones 1000 kg/m2.

Üüripinna kasutamisel tuleb järgida Hoone kodukorda, mis on kättesaadav Üürileandja kodulehel
https://puhver.ee

Üürileandja kohustused

Üürileandja kohustub võim

Üürileandja kohustub võimaldama Üürnikul kasutada Üüripinda vastavalt Lepingu tingimustele
ning mitte sekkuma Üürniku tegevusse, välja arvatud juhul, kui nimetatud vajadus tekib
õigusaktidest tulenevalt või on vajalik Hoone või Üüripinna säilimise tagamiseks. Üürileandja
kohustub kõrvaldama puudused või takistused, mis piiravad Üüripinna sihtotstarbelist kasutamist
mõistliku aja jooksul puudusest või takistusest teada saamisest.

Üürniku kohustused

Üürnik kohustub Hoonet ja Üüripinda kasutama heaparemehelikult ja vastavalt Lepingu
tingimustele, arvestades teiste Hoone kasutajate huvidega ning järgima Hoone ja/või Üüripinna
kasutamise kohta Sisekorda, üldkehtivaid avaliku korra-, tuletõrje-, tervisekaitse-, turva- ja
ohutusnõudeid ning seadusi.

Üüripinda võib kasutada üksnes kuivade ja lõhnatute ainete ja esemete hoiustamiseks.

Üüripinnal on keelatud hoiustada:

Üürnik võib ladustada oma esemeid üksnes tema poolt üüritud Üüripinnal. Asjade hoidmine
väljaspool Üüripinda, sh Üldkasutatavates ruumides, koridorides ja Kinnistul on keelatud.
Üürileandjal on õigus Üldkasutatavatesse ruumidesse paigutatud vara ette hoiatamata eemaldada
ning nõuda eemaldamisega seotud kulud sisse nimetatud vara omanikult ja/või keelatud kohta
paigaldajalt. Üürileandja ei vastuta sellise vara säilimise eest ning on õigustatud vara hindamata
selle keelatud kohast eemaldama ja/või utiliseerima ilma kedagi ette hoiatamata ja selle eest
kahjutasu maksmata.

Üürnik on kohustatud veenduma, et Üüripinnalt lahkudes on tema Üüripinna uks lukustatud ja
Hoonest lahkudes Hoone uks(ed) sulgunud/lukustunud.

Keelatud on seintesse, põrandasse või lakke aukude tegemine ja/või riputuskonksude või muude
kinnitusvahendite paigaldamine.

Üürnik kohustub mitte paigaldama ega hoidma väljaspool Üüripinda oma kaubamärke, reklaame,
silte, kleebiseid.

Üüripinnal ööbimine on rangelt keelatud.

Üürnikul ei ole õigust anda Üüripinda allüürile kolmandatele isikutele.

Parkimine Kinnistu territooriumil toimub ainult Üürileandja poolt tähistatud parkimiskohtadel.

Parkimine Puhver 1 liftiukse sissepääsu ees on lubatud ainult kauba laadimise ajaks.

Üürnik on kohustatud ladustama oma asjad üüripinnal minimaalselt 12 cm kõrgusel põrandast

Üüripinna tagastamine

Lepingu lõppedes mistahes alusel on Üürnik kohustatud Üüripinna Üürileandjale tagastama
Lepingu lõppemise päeval vähemalt samas seisukorras nagu see anti üle Üürnikule, arvestades
loomulikku kulumist.

Lepingu lõppemise päeval tühjendab ja koristab Üürnik Üüripinna. Üürnikul on keelatud jätta
pärast Lepingu lõppemist Üüripinnale või Hoone Üldkasutatavatele pindadele oma vara.
Üürileandjal on õigus selline vara ette hoiatamata eemaldada ning nõuda eemaldamisega seotud
kulud sisse Üürnikult. Üürileandja ei vastuta sellise vara säilimise eest ning on õigustatud vara
hindamata selle eemaldama ja/või utiliseerima ilma Üürnikku ette hoiatamata ja selle eest
kahjutasu maksmata.

Kui Üürnik viivitab Üüripinna tagastamisega või ei tühjenda ja korista Üüripinda Lepingu lõppemise
päevaks, on Üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi iga viivitatud päeva eest summas, mis võrdub
Üüripinna eest tasumisele kuuluva Üüri kahekordse päevamääraga.

Üürileandja vastutus

Üürileandja tagab Üürnikule ligipääsu Hoonele ja Üüripinnale kogu lepingu kehtivuse ajal.

Üürileandja tagab Hoones olevate kütte-, elektri-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooniseadmete
tehnilise korrashoiu ja tuleohutusnõuetele vastava seisundi.

Üürileandja hoiab kogu Lepingu kehtivuse ajal kehtivana kindlustuslepingu, mis katab: varalise
kahju koguriskikindlustus kogu Hoone taastamisväärtuse summa ulatuses, ja vastutuskindlustus
mistahes Hoonest kui sellisest või mistahes ehituslikest vigadest tuleneva kahju. Üüripinnal oleva
vara kindlustamise eest vastutab Üürnik.

Üürniku vastutus

Üürnik kohustub kasutama Üüripinda vastavalt Lepingu tingimustele.

Üürnik kohustub teavitama Üürileandjat viivitamatult Hoone ja/või Üüripinna kasutamist
takistavatest asjaoludest, samuti igast Hoonet ja/või Üüripinda kahjustavast sündmusest (avarii,
tulekahju, vandalism) või ohust sellise sündmuse tekkimiseks, võttes tarvitusele abinõud edasise
kahju ärahoidmiseks.

Üürnikul on kohustus tagada Üürileandjale juurdepääs Üüripinnale vajalike hooldus- ja
remonditööde teostamiseks. Vastavasisulisest soovist teavitab Üürileandja ette vähemalt 7 (seitse)
päeva. Hädavajaduse (avarii, tulekahju vms) korral või selle ärahoidmiseks on Üürileandjal õigus
siseneda Üüripinnale Üürnikku ette teatamata.

Üürnik kohustub lubama Üürileandjal kontrollida Üüripinna kasutamist tööpäevadel vastavalt
Lepingu tingimustele. Vastavasisulisest soovist teavitab Üürileandja ette vähemalt 24
(kakskümmend neli) tundi.

Tagatisraha, trahvid, viivised, pandiõigus

Üürnik tasub Üürileandjale Lepingu sõlmimise tagatisraha. Tagatisraha suurus on määratud
Eritingimustes. Üürileandjal on õigus kasutada Tagatisraha Üürniku Lepingust tuleneva mis tahes
sissenõutavaks muutunud kohustuse täitmise katteks, tehes vastava tasaarvestuse. Tagatisraha arvel
Üürileandja nõuete rahuldamine ei heasta Üürniku rikkumist ning Üürnikul on kohustus tagatisraha
viivitamatult Lepingus sätestatud summani taastada. Üürnikul ei ole õigust kasutada tagatisraha Üüri või
Lisateenuste tasaarveldamiseks. Tagatisrahalt ei arvestata ega tasuta Üürnikule intressi. Tagatisraha
tagastatakse Üürnikule hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast Lepingu lõppemist, kui Üürileandja ei
ole esitanud Üürniku vastu Lepingust tulenevat nõuet.

Juhul kui Üürnik on maksega viivitatud rohkem kui 7 (seitse) päeva, loetakse Üürileping lõppenuks ning
Üürileandja poolt loetakse rakendatuks Üürileandja pandiõigus Üüripinnal asuva vara suhtes. Üürileandja
ei ole kohustatud sellisel juhul saatma Üürnikule eraldi hoiatust, pandiõiguse rakendamise või lepingu
erakorralise ülesütlemise teadet.

Lepingus sätestatud maksekohustustega viivitamisel rakendatakse viivist 0,05% õigeaegselt tasumata
summalt iga viivitatud päeva eest.

Juhul kui Üürnik rikub muud kohustust peale Üüri maksmise, siis on Üürileandjal õigus nõuda kahjude
hüvitamist ning leppetrahvi kuni 1 (ühe) kuu Üüri ulatuses.

Üürileandjal on õigus kasutada oma nõuete tagamiseks pandiõigust Üüripinnal ja/või Hoones asuva
Üürniku vara suhtes Võlaõigusseaduse §305-307 tähenduses.

Teated

Kui Lepingu eritingimustes sätestatud kontaktandmed muutuvad, siis on Pool kohustatud viivitamatult
teatama teisele Poolele oma uued kontaktandmed.

Kõik Lepingu muutmisega seotud teated, kooskõlastused, pretensioonid, edastatakse teisele Poolele kas
kulleri, tähitud kirja või e-posti teel. Selline teadete edastamine toimub vastavalt Poole Lepingus
sätestatud aadressil või e-posti aadressil.

Muud tingimused

Lepingust tulenevate Üürileandja õiguste ja kohustuste üleminekul mistahes põhjusel, välistavad Pooled
käesoleva Üürileandja vastutuse Üürnikule tekitatud kahju eest seoses kohustuste rikkumise või Lepingu
lõppemisega.

Lepingu jõustumisel loevad Pooled kehtetuks kõik Poolte vahel seni sõlmitud kirjalikud ja suulised
Lepingu eset puudutavad kokkulepped.

Üüripinna kasutamise jätkamist peale Lepingu tähtaja möödumist ei või automaatselt lugeda Lepingu
pikenemise aluseks.

Lepinguga seotud vaidlused püütakse lahendada vastastikustel läbirääkimistel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel antakse vaidlus lahendada Harju Maakohtule.